Vedtægter

§1. Navn og hjemsted

Stk. 1.
Foreningens navn er Ullerødgruppen. Forkortet UG.
Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune.
Stk. 3.
Foreningen repræsenterer interessegrupper i det område, som dækker Ullerød Sogn. (Hillerød Vest, Ullerød by, Sophienborgområdet).

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:
a) med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke informationen, sammenholdet og fælles initiativer af kulturel og lokal art, som har interesse for interessenterne i Ullerødgruppen. Vi ønsker dermed at skabe rum for medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar og til at deltage aktivt og engageret i lokalemiljøet i Ullerød.
b) at skabe lokalarrangementer så som: Sankt Hans aften på Frederiksborg Højskole, lokaloplysende møder, folkelige arrangementer m.v.
c) at koordinere kulturarrangementer og andre arrangementer som er med til at skabe identitet og fremme sammenhold i lokalområdet.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1.
Som medlemmer optages repræsentanter for institutioner og foreninger i Ullerød Sogn, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2.
Bestyrelsen påser, at der altid forefindes en ajourført fortegnelse over medlemmerne.
Stk. 3.
Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 4.
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår .
Stk. 5.
Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.
Stk. 6.
Et medlem, der virker mod foreningens formål, kan ved beslutning af generalforsamlingen udelukkes af foreningen, når to trediedele af de afgivne stemmer ved en skriftlig afstemning godkender forslaget.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved lokalopslag.
Stk. 3.
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt. Højst to fuldmagter pr. deltager på generalforsamlingen.
Stk. 4.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Godkendelse af budget
  7. Valg af op til 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  8. Valg af revisorer og evt. en revisorsuppleant
  9. Eventuelt
Stk. 5.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot to mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2.
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Bestyrelsen

Stk. 1.
Bestyrelsen består af op til 12 medlemmer, heraf seks faste medlemmer som repræsenterer Ålholmskolen, Sophienborgskolen, Ullerød Kirke, Grundtvigs Højskole, Ullerød Superbrugs og Ålholm Idrætsforening. Der skal udpeges en suppleant for hver faste bestyrelsesmedlem. Suppleanten skal repræsentere samme institution som det faste bestyrelsesmedlem.
Stk. 2.
Udover de faste bestyrelsesmedlemmer vælges op til seks medlemmer. valgt på generalforsamlingen for en 1-årig periode, således at der hvert år vælges op til 6 medlemmer.
Stk. 3.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 4.
Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 5.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Medlemmer af underudvalg kan vælges udenfor bestyrelsen.
Stk. 6.
Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet
senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3.
Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4.
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1.
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2.
Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2.
Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering

Stk. 1.
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 17. november 2008.

Dirigentens underskrift.